กำหนดการ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ฝึกซ้อมนักเรียนวงสตริงคอมโบ

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
16.00-18.00

ฝึกซ้อมนักเรียนวงสตริงคอมโบ

 อาคารมารีย์(ห้องสตริงคอมโบ)
16.00-18.00 ฝึกซ้อมวงสตริงคอมโบ  อาคารมารีย์(ห้องสตริงคอมโบ)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  -
  -

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- ฝึกซ้อมนักเรียนวงสตริงคอมโบ (วันที่ 20 ก.ค. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep