กำหนดการ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563

ครูเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรภาษามือไทยระดับพื้นฐาน คู่ขนาน R to R

สถานที่ บ้านสานฝัน ปันสุข ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ครูเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรภาษามือไทยระดับพื้นฐาน คู่ขนาน R to R   บ้านสานฝัน ปันสุข ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการ

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามทักษะวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

- คณะกรรมการฯ รับนโยบายของโรงเรียนเพื่อวิเคราะห์หัวข้อและหาผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการ

- รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร

- วางแผนการดำเนินงาน

- ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณานำคณะครูเข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอก

- ประสานแจ้งรายละเอียดให้กับครูที่เกี่ยวข้องในการร่วมการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอก

- ประสานฝ่ายบริหารทั่วไปในการจัดรถโรงเรียนรับ-ส่ง หรือประสานงานจัดซื้อ-จัดจ้างจองรถภายนอกในกรณีที่รถโรงเรียนไม่ว่างหรือไม่เพียงพอ

- ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอก

- ติดตามรายงานการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอก จากผู้เข้ารับการอบรม

- บันทึกสถิติการเข้าอบรมแก่บุคลากรได้รับการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอก

- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน 

- นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามทักษะวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งการรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 5 มิ.ย. 2563)
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/ สถานประกอบการครั้งที่ 3/2563 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 21 ก.ค. 2563)
- ครูเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรภาษามือไทยระดับพื้นฐาน คู่ขนาน R to R (วันที่ 25 ก.ค. 2563)
- ครูเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรภาษามือไทยระดับพื้นฐาน คู่ขนาน R to R (วันที่ 26 ก.ค. 2563)
- ครูเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรภาษามือไทยระดับพื้นฐาน คู่ขนาน R to R (วันที่ 27 ก.ค. 2563)
- ครูเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรภาษามือไทยระดับพื้นฐาน คู่ขนาน R to R (วันที่ 28 ก.ค. 2563)
- ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (วันที่ 8 ส.ค. 2563)
- ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (วันที่ 9 ส.ค. 2563)
- ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (วันที่ 10 ส.ค. 2563)
- ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (วันที่ 11 ส.ค. 2563)
- ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (วันที่ 12 ส.ค. 2563)
- ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (วันที่ 13 ส.ค. 2563)
- ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (วันที่ 14 ส.ค. 2563)
- ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (วันที่ 15 ส.ค. 2563)
- ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (วันที่ 16 ส.ค. 2563)
- ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร (วันที่ 17 ส.ค. 2563)
- บุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย (วันที่ 21 ส.ค. 2563)
- คณะผู้บริหารและครูศึกษาดูงานโรงเรียนต้นกล้า (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- บุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าครั้งที่ 7/2563 (วันที่ 1 ต.ค. 2563)
- บุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าครั้งที่ 7/2563 (วันที่ 2 ต.ค. 2563)
- บุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าครั้งที่ 7/2563 (วันที่ 3 ต.ค. 2563)
- รองผู้อำนวยการคณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันอาหารโลก (วันที่ 11 ต.ค. 2563)

แผนงาน : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep