กำหนดการ

วันที่ 18 สิงหาคม 2563

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.15-15.45

นักเรียนระดับชั้นป.4 - 6 ทำกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.4-6)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

     - ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     - วางแผนกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม

     - มอบหมายหน้าที่

     - จัดทำเอกสาร ใบงาน แบบประเมิน เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรม

     - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ของรางวัล ที่จะได้ใช้ดำเนินงาน

     - ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

     - ดำเนินการจัดกิจกรรม

     - ประเมินผลการจัดกิจกรรม

     - สรุปและนำเสนอผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 (วันที่ 17 ส.ค. 2563)
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 (วันที่ 18 ส.ค. 2563)
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 (วันที่ 21 ส.ค. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep