กำหนดการ

วันที่ 11 สิงหาคม 2563

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี2563 (TEDET)

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
12.00-13.00

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี2563 (TEDET)

ป.2-3  รับและส่งใบสมัครที่ครูประจำชั้น

ป.4-6  รับและส่งใบสมัครที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ในระดับชั้น

 ห้องพักครูระดับชั้นป.1-ป3 อาคารมงฟอร์ต และห้องพักครูระดับชั้นป.4-ป.6 อาคารสามัคคีนฤมิต
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์รายวิชาตามเป้าหมายที่กำหนดและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.7.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ NT, O-NET, FSG, FSGST       

- รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ            

- ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     

- จัดทำเอกสารเตรียมความพร้อมของนักเรียน 

- ประชาสัมพันธ์   

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ดำเนินการจัดกิจกรรม      

- ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม 

- นำสรุปผลการจัดกิจกรรมรายงานต่อฝ่ายวิชาการ

- นำสรุปผลการจัดกิจกรรมไปวางแผนใน        ปีการศึกษาต่อไป

6.7.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านคณิตศาสตร์            

- รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ            

- ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     

- จัดทำเอกสารเตรียมความพร้อมของนักเรียน 

- ประชาสัมพันธ์   

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ดำเนินการจัดกิจกรรม      

- จัดทำเอกสารเตรียมความพร้อมของนักเรียน

- ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม

- นำสรุปผลการจัดกิจกรรมรายงานต่อฝ่ายวิชาการ

- นำสรุปผลการจัดกิจกรรมไปวางแผนใน        ปีการศึกษาต่อไป

6.7.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

- รับหนังสือเข้าจากฝ่ายวิชาการ         

- ประชุมวางแผนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อแจ้งกิจกรรมที่จะเข้าร่วมแข่งขันและคัดเลือกนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน         

- ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน          

- ดำเนินการและเตรียมความพร้อมนักเรียน 

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน          ž

- ประเมินผลและสรุปผลการแข่งขัน 

- รายงานผลการแข่งขันต่อฝ่ายวิชาการ

- นำสรุปผลการแข่งขันไปวางแผนในการดำเนินงานในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์รายวิชาตามเป้าหมายที่กำหนดและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
- 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์รายวิชาตามเป้าหมายที่กำหนดและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (วันที่ 14 พ.ค. 2563)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี2563 (TEDET) (วันที่ 6 ส.ค. 2563)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี2563 (TEDET) (วันที่ 7 ส.ค. 2563)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี2563 (TEDET) (วันที่ 8 ส.ค. 2563)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี2563 (TEDET) (วันที่ 9 ส.ค. 2563)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี2563 (TEDET) (วันที่ 10 ส.ค. 2563)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี2563 (TEDET) (วันที่ 11 ส.ค. 2563)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี2563 (TEDET) (วันที่ 12 ส.ค. 2563)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี2563 (TEDET) (วันที่ 13 ส.ค. 2563)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี2563 (TEDET) (วันที่ 14 ส.ค. 2563)
- รับสมัครสอบแข่งขันASMO คณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (วันที่ 26 ส.ค. 2563)
- รับสมัครสอบแข่งขันASMO คณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (วันที่ 27 ส.ค. 2563)
- รับสมัครสอบแข่งขันASMO คณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (วันที่ 28 ส.ค. 2563)
- รับสมัครสอบแข่งขันASMO คณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (วันที่ 31 ส.ค. 2563)
- รับสมัครสอบแข่งขันASMO คณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (วันที่ 1 ก.ย. 2563)
- รับสมัครสอบแข่งขันASMO คณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (วันที่ 2 ก.ย. 2563)
- รับสมัครสอบแข่งขันASMO คณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (วันที่ 3 ก.ย. 2563)
- รับสมัครสอบแข่งขันASMO คณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (วันที่ 8 ก.ย. 2563)
- รับสมัครสอบแข่งขันASMO คณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (วันที่ 9 ก.ย. 2563)
- รับสมัครสอบแข่งขันASMO คณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (วันที่ 10 ก.ย. 2563)
- รับสมัครสอบแข่งขันASMO คณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (วันที่ 11 ก.ย. 2563)
- รับสมัครสอบแข่งขันASMO คณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (วันที่ 14 ก.ย. 2563)
- รับสมัครสอบแข่งขันASMO คณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- รับสมัครสอบแข่งขันASMO คณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (วันที่ 16 ก.ย. 2563)
- รับสมัครสอบแข่งขันASMO คณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (วันที่ 17 ก.ย. 2563)
- รับสมัครสอบแข่งขันASMO คณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (วันที่ 18 ก.ย. 2563)
- รับสมัครสอบแข่งขันASMO คณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (วันที่ 21 ก.ย. 2563)
- รับสมัครสอบแข่งขันASMO คณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (วันที่ 22 ก.ย. 2563)
- รับสมัครสอบแข่งขันASMO คณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (วันที่ 23 ก.ย. 2563)
- รับสมัครสอบแข่งขันASMO คณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (วันที่ 24 ก.ย. 2563)
- รับสมัครสอบแข่งขันASMO คณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (วันที่ 25 ก.ย. 2563)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ปี2563 Style your STEM 3 ตอน STEM Forensics (วันที่ 28 ต.ค. 2563)
- รับสมัครนักเรียนเข้าแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ(คณิตศาสตร์) ประจำปี 2564 (วันที่ 19 ธ.ค. 2563)
- คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคิดเลขเร็วของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (วันที่ 21 ธ.ค. 2563)
- รับสมัครนักเรียนเข้าแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ(คณิตศาสตร์) ประจำปี 2564 (วันที่ 21 ธ.ค. 2563)
- รับสมัครนักเรียนเข้าแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ(คณิตศาสตร์) ประจำปี 2564 (วันที่ 22 ธ.ค. 2563)
- คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคิดเลขเร็วของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (วันที่ 4 ม.ค. 2564)
- คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคิดเลขเร็วของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (วันที่ 5 ม.ค. 2564)
- คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคิดเลขเร็วของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (วันที่ 6 ม.ค. 2564)
- คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคิดเลขเร็วของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (วันที่ 7 ม.ค. 2564)
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (วันที่ 2 มี.ค. 2564)
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (วันที่ 4 มี.ค. 2564)
- สิ้นสุด 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์รายวิชาตามเป้าหมายที่กำหนดและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep