กำหนดการ

วันที่ 11 สิงหาคม 2563

สรุปประเมินงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-10.00 สรุปประเมินงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ)
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.2 การประเมินกิจกรรมของฝ่ายวิชาการ

- ประสานผู้รับผิดชอบกิจกรรม เพื่อทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

- ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

- ออกแบบและจัดทำเครื่องมือพร้อมทดสอบเครื่องมือ      

- เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 

- บันทึกข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ลงในโปรแกรม SPSS พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล        

- ดำเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ได้ด้วยหลักทางสถิติ     

- สรุปผลการประเมิน         

- รายงานผลการประเมินให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.2 การประเมินกิจกรรมของฝ่ายวิชาการ
- สรุปประเมินงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 11 ส.ค. 2563)

แผนงาน : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานวิจัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep