กำหนดการ

วันที่ 19 สิงหาคม 2563

ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/25623

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
14.20-15.30

ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 17 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- รายงานการประชุมครั้งที่ 1.2563.docx
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6.2.1 วางแผนกำหนดกรอบหลักเกณฑ์ วิธีการในการนิเทศ

6.2.2 แจ้งนโยบายการนิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้แก่บุคลากรทุกหน่วยงานได้รับทราบ 

6.2.3 ติดตามให้หน่วยงาน

ต่าง ๆ จัดทำแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน     

6.2.4 ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของแต่ละหน่วยงานที่กำหนด รวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

6.2.5 ประเมินผลการนิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร)        

6.2.6 รายงานผลการประเมินและนำผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/25623 (วันที่ 19 มิ.ย. 2563)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/25623 (วันที่ 19 ส.ค. 2563)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/25623 (วันที่ 30 ก.ย. 2563)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2563 (วันที่ 28 ต.ค. 2563)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2563 (วันที่ 25 พ.ย. 2563)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 6 ม.ค. 2564)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 3 ก.พ. 2564)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 31 มี.ค. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep