กำหนดการ

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน สิงหาคม

สถานที่ อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-10.00

จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน สิงหาคม เรื่อง7 อุปนิสัยของคนมี EQ สูง

 อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้

6.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์ในปัจจุบัน

6.2.2 ออกแบบ และจัดเตรียมข้อมูลจัดบอร์ดความรู้

6.2.3 ดำเนินการจัดบอร์ดความรู้

6.2.4 สรุปผลการดำเนินงาน

6.2.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้
- จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม (วันที่ 3 ก.ค. 2563)
- จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน สิงหาคม (วันที่ 31 ส.ค. 2563)
- จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กันยายน (วันที่ 21 ก.ย. 2563)
- จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ตุลาคม (วันที่ 22 ต.ค. 2563)
- จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤศจิกายน (วันที่ 26 พ.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep