กำหนดการ

วันที่ 17 กันยายน 2563

กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-15.45 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)

6.2.1 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.2.2 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามรหัสประจำตัว

6.2.3 กรอกข้อมูลในทะเบียนนักเรียน

6.2.4 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน

6.2.5 นำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

6.2.3 กรอกข้อมูลในทะเบียนนักเรียน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)
- ตรวจสอบเอกสารใบมอบตัวและหลักฐานประกอบ และ SCAN เอกสาร (วันที่ 25 มิ.ย. 2563)
- ตรวจสอบเอกสารใบมอบตัวและหลักฐานประกอบ และ SCAN เอกสาร (วันที่ 26 มิ.ย. 2563)
- ตรวจสอบเอกสารใบมอบตัวและหลักฐานประกอบ และ SCAN เอกสาร (วันที่ 29 มิ.ย. 2563)
- ตรวจสอบเอกสารใบมอบตัวและหลักฐานประกอบ และ SCAN เอกสาร (วันที่ 30 มิ.ย. 2563)
- ตรวจสอบเอกสารใบมอบตัวและหลักฐานประกอบ และ SCAN เอกสาร (วันที่ 3 ก.ค. 2563)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 31 ส.ค. 2563)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 1 ก.ย. 2563)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 2 ก.ย. 2563)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 3 ก.ย. 2563)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 14 ก.ย. 2563)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 16 ก.ย. 2563)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 17 ก.ย. 2563)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 18 ก.ย. 2563)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 21 ก.ย. 2563)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 22 ก.ย. 2563)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 23 ก.ย. 2563)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 24 ก.ย. 2563)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 25 ก.ย. 2563)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 28 ก.ย. 2563)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 29 ก.ย. 2563)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 30 ก.ย. 2563)

แผนงาน : จัดทำทะเบียนนักเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทะเบียนนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep