กำหนดการ

วันที่ 14 กันยายน 2563

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2563

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2563  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (14 - 18 กันยายน 2563)

- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน        

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      

- กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน          

- ดำเนินกิจกรรม   

- ประเมิน สรุป และรายงานผลการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียน        

- ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3)             

- ประเมิน สรุปผลการดำเนินงานและนำผลไปวางแผนการพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (14 - 18 กันยายน 2563)
- ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2563 (วันที่ 14 ก.ย. 2563)
- ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2563 (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2563 (วันที่ 16 ก.ย. 2563)
- ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2563 (วันที่ 17 ก.ย. 2563)
- ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2563 (วันที่ 18 ก.ย. 2563)

แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep