กำหนดการ

วันที่ 9 ตุลาคม 2563

หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ

สถานที่ อาคารมงฟอร์ต(ห้องว่างอาคารมงฟอร์ต)

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-15.30

หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ

 อาคารมงฟอร์ต(ห้องว่างอาคารมงฟอร์ต)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.3.3 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ นักเรียนชั้น ป.1 (9 ตุลาคม 2563)

- ประชุมวางแผนการในการดำเนินงาน

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ออกจดหมายขออนุญาตให้บริการวัคซีนแก่ผู้ปกครอง

- ดำเนินการให้วัคซีนแก่นักเรียนในรายที่ผู้ปกครองอนุญาต

- ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพ ประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3)

- ประเมิน สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.3.3 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ นักเรียนชั้น ป.1 (9 ตุลาคม 2563)
- หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (วันที่ 9 ต.ค. 2563)

แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep