กำหนดการ

วันที่ 2 กันยายน 2563

ทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขออนุญาตนำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานระบบ SWIS ด้านงานพยาบาล

สถานที่ อาคารกิจกรรม(ห้องพยาบาล)

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-15.00 ทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขออนุญาตนำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานระบบ SWIS ด้านงานพยาบาล  อาคารกิจกรรม(ห้องพยาบาล)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.12 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ

6.12.1 รับนโยบายของโรงเรียนและฝ่ายเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ        

6.12.2 ศึกษาข้อมูลจากภายใน ภายนอกเรื่องหัวข้อการอบรมที่เหมาะสมกับตำแหน่ง     

6.12.3 รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร ในการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ปฏิบัติ 

6.12.4 วางแผนการดำเนินงาน          

6.12.5 ประสานหน่วยงานภายนอกในการเข้าร่วมดูงาน อบรม สัมมนา          

6.12.6 ลงกำหนดการ การเข้าร่วมศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาในแผนงาน       

6.12.7 ประสานงานงบประมาณการเงิน การบัญชี ในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด 

6.12.8 ประสานงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายในการแจ้งรายชื่อผู้ไปศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและผู้ที่เกี่ยวข้อง            

6.12.9 เข้าร่วมการศึกษาดูงานอบรม สัมมนา 

6.12.10 สรุปงบประมาณส่งให้งานงบประมาณการเงิน การบัญชี    

6.12.11 รวบรวมเอกสารทั้งหมดและสรุปผลการเข้าร่วมการศึกษาดูงานอบรม ส่งให้งานพัฒนาบุคลากร เพื่อบันทึกสถิติ 

6.12.12 รายงานผลการศึกษาดูงานอบรม แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อติดตามผล      

6.12.13 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน 

6.12.14 นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป         

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.12 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
- ทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขออนุญาตนำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานระบบ SWIS ด้านงานพยาบาล (วันที่ 2 ก.ย. 2563)

แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep