กำหนดการ

วันที่ 17 กันยายน 2563

การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
12.20-13.00

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ป.5

 โรงปิงปอง
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)

6.2.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี

6.2.3 นำเสนอเพื่ออนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี

6.2.4 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีเพื่อมอบหมายงานและติดตามการปฏิบัติงาน

6.2.5 จัดเตรียมการแข่งขันและติดตามการปฏิบัติงาน

6.2.6 จัดการแข่งขันกีฬาสี

6.2.7 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.2.8 จัดเก็บเป็นข้อมูลเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
- 6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564) (วันที่ 1 มิ.ย. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 3 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 14 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 16 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 17 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 21 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 22 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 23 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 24 ก.ย. 2563)
- 6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564) (วันที่ 28 ก.พ. 2564)

แผนงาน : จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep