กำหนดการ

วันที่ 17 กันยายน 2563

ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ “100 ปีเซนต์คาเบรียล”

สถานที่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

เวลา กิจกรรม สถานที่
12.30-18.00 ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ “100 ปีเซนต์คาเบรียล”  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 18.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน

6.3.1 ศึกษาข้อมูลการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน        

6.3.2 วางแผนขั้นตอนของการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน          

6.3.3 ดำเนินการตามขั้นตอนของการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน 

6.3.4 จัดเก็บและบันทึกข้อมูลการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน     

6.3.5 ประเมินและสรุปผลการดำเนินการ 

6.3.6 นำผลการประเมินวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน
- 6.3 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 14 พ.ค. 2563)
- การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการเปิดเรียน (วันที่ 14 ส.ค. 2563)
- ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ “100 ปีเซนต์คาเบรียล” (วันที่ 17 ก.ย. 2563)
- 6.3 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep