กำหนดการ

วันที่ 11 กันยายน 2563

ประชุมวางแผนโครงการอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ปี 2563

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/7)

เวลา กิจกรรม สถานที่
15.45-16.45 ประชุมวางแผนโครงการอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ปี 2563 วันที่  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/7)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ

6.1.1 รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ      

6.1.2 ประชุมวางแผนชี้แจงครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้  

6.1.3 ดำเนินการตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  6.1.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้    

6.1.5 สรุปรายงานการประสานงานการดำเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  6.1.6 นำสรุปรายงานส่งฝ่ายวิชาการ

6.1.7 นำผลไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ
- 6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ (วันที่ 14 พ.ค. 2563)
- ประชุมวางแผนโครงการอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ปี 2563 (วันที่ 11 ก.ย. 2563)
- สิ้นสุด 6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep