กำหนดการ

วันที่ 14 กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียนอนุบาล

สถานที่ โรงเรียนอนุบาลในอำเภอสารภี, หางดง, สันป่าตอง, จอมทอง และฮอด

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-16.30

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียนอนุบาล

 โรงเรียนอนุบาลในอำเภอสารภี, หางดง, สันป่าตอง, จอมทอง และฮอด
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1

6.1.1 คณะกรรมการดำเนินงานร่วมกันประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.1.2 ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1 ตามแผนงานที่วางไว้

6.1.3 ประเมิน และสรุปผลการปฏิบัติงาน

6.1.4 รายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา และนำผลวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1
- ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียนอนุบาล (วันที่ 9 ก.ย. 2563)
- ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียนอนุบาล (วันที่ 14 ก.ย. 2563)
- ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียนอนุบาล (วันที่ 16 ก.ย. 2563)
- ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียนอนุบาล (วันที่ 17 ก.ย. 2563)
- ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียนอนุบาล (วันที่ 24 ก.ย. 2563)

แผนงาน : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep