กำหนดการ

วันที่ 14 กันยายน 2563

ประกาศรายชื่อและตารางแสดงความสามารถของนักเรียนประจำเดือนกันยายน

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ประกาศรายชื่อและตารางแสดงความสามารถของนักเรียนประจำเดือนกันยายน  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

6.3.1 วางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม

6.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม           

6.3.3 นำเสนอเพื่ออนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม 

6.3.4 ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม เพื่อมอบหมายงานและติดตามการปฏิบัติงาน 

6.3.5 ประสานและเบิกงบประมาณ เตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่ และของรางวัล ได้แก่ การจัดทำเกียรติบัตร,

ถ้วยรางวัล, ป้ายเวทีการแสดง           

6.3.6 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและประกาศการรับสมัคร    

6.3.7 จัดกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

6.3.8 ลงแบบประเมินเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากการจัดกิจกรรม ในระบบ SWIS 

6.3.9 สรุปผลความสามารถพิเศษของนักเรียนด้านต่าง ๆ       

6.3.10 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
- ประกาศรายชื่อและตารางแสดงความสามารถของนักเรียนประจำเดือนกันยายน (วันที่ 14 ก.ย. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานกิจกรรมเวทีส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน (วันที่ 14 ก.ย. 2563)
- แสดงความสามารถพิเศษนักเรียน ประจำเดือนกันยายน (วันที่ 21 ก.ย. 2563)
- แสดงความสามารถพิเศษนักเรียน ประจำเดือนกันยายน (วันที่ 22 ก.ย. 2563)
- แสดงความสามารถพิเศษนักเรียน ประจำเดือนกันยายน (วันที่ 23 ก.ย. 2563)
- แสดงความสามารถพิเศษนักเรียน ประจำเดือนกันยายน (วันที่ 24 ก.ย. 2563)
- แสดงความสามารถพิเศษนักเรียน ประจำเดือนกันยายน (วันที่ 28 ก.ย. 2563)
- แสดงความสามารถพิเศษนักเรียน ประจำเดือนกันยายน (วันที่ 29 ก.ย. 2563)
- แสดงความสามารถพิเศษนักเรียน ประจำเดือนกันยายน (วันที่ 30 ก.ย. 2563)
- แสดงความสามารถพิเศษนักเรียน ประจำเดือนกันยายน (วันที่ 1 ต.ค. 2563)
- ประกาศรายชื่อและตารางแสดงความสามารถของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 รอบที่ 2 (วันที่ 2 ต.ค. 2563)
- แสดงความสามารถพิเศษนักเรียน ประจำเดือนกันยายน (วันที่ 6 ต.ค. 2563)
- แสดงความสามารถพิเศษนักเรียน ประจำเดือนกันยายน (วันที่ 7 ต.ค. 2563)
- แสดงความสามารถพิเศษนักเรียน ประจำเดือนกันยายน (วันที่ 8 ต.ค. 2563)
- แสดงความสามารถนักเรียน ชั้น ป.1-ป.2 ภาคเรียนที่ 1 รอบที่ 2 (วันที่ 14 ต.ค. 2563)
- แสดงความสามารถนักเรียนชั้น ป.1-ป.2 ภาคเรียนที่ 1 รอบที่ 2 (วันที่ 15 ต.ค. 2563)
- แสดงความสามารถนักเรียนชั้น ป.3-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 รอบที่ 2 (วันที่ 20 ต.ค. 2563)
- แสดงความสามารถนักเรียนชั้น ป.3-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 รอบที่ 2 (วันที่ 21 ต.ค. 2563)
- แสดงความสามารถนักเรียนชั้น ป.3-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 รอบที่ 2 (วันที่ 22 ต.ค. 2563)

แผนงาน : ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep