กำหนดการ

วันที่ 25 กันยายน 2563

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรของบุคลากรภายในโรงเรียน

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-11.00 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรของบุคลากรภายในโรงเรียน  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 การจัดระบบการดูแลนักเรียนของครูและบุคลากร

6.6.1 วางแผนและประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 

6.6.2 มอบหมายงาน 

6.6.3 จัดทำคู่มือ/ระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนของครูและบุคลากร

6.6.4 ประชุมครูเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติตามคู่มือ/ระเบียบ

6.6.5 จัดตารางการอยู่เวรครูและเอกสารการอยู่เวร 

6.6.6 แจ้งตารางเวรให้ครูทราบ 

6.6.7 ประสานงานกับครูตรวจเวรในการตรวจ บันทึกการอยู่เวรและรับฟังข้อเสนอแนะจากครูเวร 

6.6.8 กำกับติดตามการตรวจเวร

การอยู่เวรครู       

6.6.9 รวบรวมสมุดบันทึกการอยู่เวรเพื่อลงสถิติการอยู่เวร 

6.6.10 นำข้อเสนอแนะและบันทึกการอยู่เวรไปปรับปรุงใช้ในเดือนต่อไป 

6.6.11 ประเมินผลการฏิบัติหน้าที่การอยู่เวร และนำผลไปวางแผนพัฒนาครั้งต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 การจัดระบบการดูแลนักเรียนของครูและบุคลากร
- ซ้อมตรวจคัดกรองสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 (วันที่ 22 มิ.ย. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรของบุคลากรภายในโรงเรียน (วันที่ 25 ก.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการจราจรและดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep