กำหนดการ

วันที่ 21 ตุลาคม 2563

ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  MCP
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ

6.7.1 ศึกษา วิเคราะห์ ผลการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียน ด้วยแบบประเมิน SDQ ปีการศึกษา 2562

6.7.2 นำผลการวิเคราะห์ไปประชุมวางแผนในการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียน

6.7.3 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียน

6.7.4 กำหนดระยะเวลาในการคัดกรองนักเรียน

6.7.5 ดำเนินการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์

6.7.6 สรุปผลการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียน     

6.7.7 นำผลการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนไปวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 2 ต.ค. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 5 ต.ค. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 6 ต.ค. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 7 ต.ค. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 8 ต.ค. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 9 ต.ค. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 12 ต.ค. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 13 ต.ค. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 14 ต.ค. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 15 ต.ค. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 16 ต.ค. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 19 ต.ค. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 20 ต.ค. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 21 ต.ค. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 22 ต.ค. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 23 ต.ค. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 26 ต.ค. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 27 ต.ค. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 28 ต.ค. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 29 ต.ค. 2563)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 30 ต.ค. 2563)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep