กำหนดการ

วันที่ 22 กันยายน 2563

ครูวิรัชดา ครูบุษบาเข้าร่วมฟังการนำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ โดยโปรแกรม English Discoveries

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-10.00

ครูวิรัชดา ครูบุษบาเข้าร่วมฟังการนำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ โดยโปรแกรม English Discoveries

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร

6.3.1 กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน

     - วางแผน ประสานการจัดนักเรียน/ครูเข้าชั้น  

     - กำหนดหน้าที่ครูประจำชั้น ครูผู้สอน ครูผู้ช่วย  

     - บริหาร ติดตามการจัดทำแผนการสอนตามหลักสูตร   

     - บริหารจัดการระบบการจัดการเรียนการสอน (กระบวนการ/เทคนิค/สื่อ ฯลฯ) ให้บรรลุเป้าหมายหลักสูตร

     - บริหาร ติดตามการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน 

     - บริหาร ติดตามการจัดทำสื่อการสอน CAI  

     - กำกับติดตามการจัดระบบการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ โปรแกรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (EP) และโปรแกรมนักเรียนจีน

     - ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

     - นำสรุปผลไปพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

6.3.2 กำกับ ติดตามการนิเทศการสอน 

     - แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ และประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง กระบวนการขั้นตอน

     - กำกับ ติดตามและดำเนินงานการนิเทศ และติดตามการเรียนการสอน     

     - ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

     - นำสรุปการประเมินไปวางแผนพัฒนาใน  ปีการศึกษาต่อไป     

6.3.3 กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรมบูรณาการ

     - ประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง 

     - ดำเนินกระบวนการตามขั้นตอน และจัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดกิจกรรม   

     - กำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ   

     - ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

     - นำสรุปผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
- Online Homeroom (วันที่ 22 พ.ค. 2563)
- สอน Week 1 - MCP Online Classroom (วันที่ 25 พ.ค. 2563)
- สอน Week 1 - MCP Online Classroom (วันที่ 26 พ.ค. 2563)
- สอน Week 1 - MCP Online Classroom (วันที่ 27 พ.ค. 2563)
- สอน Week 1 - MCP Online Classroom (วันที่ 28 พ.ค. 2563)
- สอน Week 1 - MCP Online Classroom (วันที่ 29 พ.ค. 2563)
- MCP Online Classroom และพบครูประจำวิชา ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 มิ.ย. 2563)
- MCP Online Classroom และพบครูประจำวิชา ครั้งที่ 1 (วันที่ 2 มิ.ย. 2563)
- สอน Week 3 - MCP Online Classroom (วันที่ 8 มิ.ย. 2563)
- MCP Online Classroom และพบครูประจำวิชา ครั้งที่ 2 (วันที่ 8 มิ.ย. 2563)
- MCP Online Classroom และพบครูประจำวิชา ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 มิ.ย. 2563)
- สอน Week 3 - MCP Online Classroom (วันที่ 9 มิ.ย. 2563)
- สอน Week 3 - MCP Online Classroom (วันที่ 10 มิ.ย. 2563)
- สอน Week 3 - MCP Online Classroom (วันที่ 11 มิ.ย. 2563)
- สอน Week 3 - MCP Online Classroom (วันที่ 12 มิ.ย. 2563)
- MCP Online Classroom และพบครูประจำวิชา ครั้งที่ 3 (วันที่ 15 มิ.ย. 2563)
- สอน Week 4 - MCP Online Classroom (วันที่ 15 มิ.ย. 2563)
- MCP Online Classroom และพบครูประจำวิชา ครั้งที่ 3 (วันที่ 16 มิ.ย. 2563)
- สอน Week 4 - MCP Online Classroom (วันที่ 16 มิ.ย. 2563)
- สอน Week 4 - MCP Online Classroom (วันที่ 17 มิ.ย. 2563)
- สอน Week 4 - MCP Online Classroom (วันที่ 18 มิ.ย. 2563)
- สอน Week 4 - MCP Online Classroom (วันที่ 19 มิ.ย. 2563)
- ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน "Online Homeroom" เพื่อรับฟังรายละเอียดการเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 19 มิ.ย. 2563)
- สอน Week 5 - MCP Online Classroom (วันที่ 22 มิ.ย. 2563)
- สอน Week 5 - MCP Online Classroom (วันที่ 23 มิ.ย. 2563)
- สอน Week 5 - MCP Online Classroom (วันที่ 24 มิ.ย. 2563)
- สอน Week 5 - MCP Online Classroom (วันที่ 25 มิ.ย. 2563)
- สอน Week 5 - MCP Online Classroom (วันที่ 26 มิ.ย. 2563)
- เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- เริ่มกิจกรรมโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 18 ก.ค. 2563)
- ประชุมครูผู้สอน เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 2 (วันที่ 23 ก.ค. 2563)
- กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิชาจริยศึกษา และแนะแนว (วันที่ 22 ก.ย. 2563)
- ครูวิรัชดา ครูบุษบาเข้าร่วมฟังการนำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ โดยโปรแกรม English Discoveries (วันที่ 22 ก.ย. 2563)
- เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 20 พ.ย. 2563)
- เริ่มกิจกรรมโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 28 พ.ย. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep