กำหนดการ

วันที่ 25 กันยายน 2563

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.00-08.15 การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep