กำหนดการ

วันที่ 16 ตุลาคม 2563

คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 6

สถานที่ อาคารกิจกรรม(ห้องส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)

เวลา กิจกรรม สถานที่
16.00-17.00 ที่ปรึกษาเข้ามาให้คำปรึกษาให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองชั้นป. 5  อาคารกิจกรรม(ห้องส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 งานให้คำปรึกษา

6.4.1 รับข้อมูลจากระบบพฤติกรรมนักเรียน

6.4.2 ศึกษาข้อมูล และทำความเข้าใจในตัวนักเรียน

6.4.3 วิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขร่วมกับที่ปรึกษา

6.4.4 ให้คำปรึกษานักเรียน

6.4.5 ชี้แจงข้อมูลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อช่วยเหลือนักเรียน

6.4.6 ดำเนินการช่วยเหลือ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

6.4.7 ติดตาม และประเมินผลพฤติกรรมนักเรียน

6.4.8 ส่งต่อให้แก่ผู้เชี่ยวชาญภายนอกร่วมดูแลให้คำปรึกษา ในกรณีที่ยากต่อการช่วยเหลือ

6.4.9 นำผลการประเมินไปวางแผนในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 งานให้คำปรึกษา
- ที่ปรึกษาเข้ามาให้ความรู้กับกรรมการบริหารงานระดับชั้นเรื่องการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน (วันที่ 29 ก.ค. 2563)
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 1 (วันที่ 31 ก.ค. 2563)
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 2 (วันที่ 7 ส.ค. 2563)
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 3 (วันที่ 21 ส.ค. 2563)
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 4 (วันที่ 25 ก.ย. 2563)
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 5 (วันที่ 2 ต.ค. 2563)
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 6 (วันที่ 16 ต.ค. 2563)
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 7 (วันที่ 6 พ.ย. 2563)
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 8 (วันที่ 23 พ.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep