กำหนดการ

วันที่ 30 กันยายน 2563

การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย

สถานที่ สนามกีฬา(สนามฟุตบอล )

เวลา กิจกรรม สถานที่
17.30-19.00 การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย  สนามกีฬา(สนามฟุตบอล )
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน

- ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน

- นำเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- คณะกรรมการประชุม/วางแผน/ออกแบบ/จัดเตรียม/ติดตามการจัดกิจกรรม

- ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน

- ดำเนินงาน

- ประเมินผลการดำเนินงาน

- สรุปและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินการในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน
- การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 30 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กับทีมผู้ปกครองโรงเรียนมงฟอร์ต (วันที่ 6 ต.ค. 2563)
- การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับครูโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ (วันที่ 21 ต.ค. 2563)

แผนงาน : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep