กำหนดการ

วันที่ 8 ตุลาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการจัดการศึกษา

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-10.00 ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการจัดการศึกษา  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

6.3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน 

6.3.2 วางแผนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน 

6.3.3 กำหนดช่วงระยะเวลาการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน 

6.3.4 บันทึกข้อความเชิญประชุคณะกรรมการ 

6.3.5 จัดทำวาระการการประชุม        

6.3.6 กำหนดกลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม 

6.3.7 กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน     

6.3.8 กำหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล 

6.3.9 กำหนดเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล 

6.3.10 ดำเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล            

6.3.11 วิพากษ์ผลการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน      

6.3.12 จัดทำสรุปผลการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล   

6.3.13 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.3.14 นำผลการประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2563
- ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 23 ก.ย. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการจัดการศึกษา (วันที่ 8 ต.ค. 2563)
- เชิญประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอัตลักษณ์และด้านมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา (วันที่ 9 ต.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (วันที่ 12 ต.ค. 2563)
- เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 1 (วันที่ 26 ต.ค. 2563)
- เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2563)
- เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 3 (วันที่ 28 ต.ค. 2563)
- เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 4 (วันที่ 29 ต.ค. 2563)
- เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 (วันที่ 30 ต.ค. 2563)

แผนงาน : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep