กำหนดการ

วันที่ 8 ตุลาคม 2563

นักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ

สถานที่ อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)

เวลา รายการ
08.00 - 08.20 นักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ

สถานที่:อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุพัตรา กิตติธารยังกูร

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 งานสอนคำสอน

6.8.1 ศึกษาผลสรุปการสอนคำสอน ประจำปีการศึกษา 2562

6.8.2 วางแผนในการประเมิน

6.8.3 ประชุมทีมงานอภิบาล และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานสอนคำสอนประจำแต่ละชั้น

6.8.4 ดำเนินงานสอนคำสอนตลอดปีการศึกษา

6.8.5 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.8.6 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 งานสอนคำสอน
- นักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (วันที่ 5 ต.ค. 2563)
- นักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (วันที่ 6 ต.ค. 2563)
- นักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (วันที่ 7 ต.ค. 2563)
- นักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (วันที่ 8 ต.ค. 2563)
- นักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (วันที่ 9 ต.ค. 2563)
- นักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (วันที่ 12 ต.ค. 2563)
- นักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (วันที่ 14 ต.ค. 2563)
- นักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (วันที่ 15 ต.ค. 2563)
- นักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (วันที่ 16 ต.ค. 2563)
- นักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (วันที่ 19 ต.ค. 2563)
- นักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (วันที่ 20 ต.ค. 2563)
- นักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (วันที่ 21 ต.ค. 2563)
- นักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (วันที่ 22 ต.ค. 2563)
- นักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (วันที่ 26 ต.ค. 2563)
- นักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (วันที่ 27 ต.ค. 2563)
- นักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (วันที่ 28 ต.ค. 2563)
- นักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (วันที่ 29 ต.ค. 2563)
- นักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (วันที่ 30 ต.ค. 2563)
- นักเรียนคาทอลิกเตรียมความพร้อมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ (วันที่ 20 ก.พ. 2564)
- นักเรียนคาทอลิกร่วมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ (วันที่ 21 ก.พ. 2564)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep