กำหนดการ

วันที่ 6 ตุลาคม 2563

ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 3/2563

สถานที่ อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-09.00

ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 3/2563

 อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุดดังต่อไปนี้

6.1.1 วางแผนกำหนดแนวทางในการประชุม           

6.1.2 ดำเนินการประชุมตามแผน ในหัวข้อต่อไปนี้

     - ทบทวนการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย

     - ทบทวนการลงทะเบียนวิเคราะห์เลขหมู่ ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย

     - ทบทวนขั้นตอนการเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้

     - ทบทวนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และแนะนำหนังสือ

     - ทบทวนการจัดสถานที่และการดูแลบำรุงรักษา ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

     - ทบทวนการปฏิบัติงานของบุคลากรบทบาทหน้าที่บุคลากรในงานห้องสมุด

6.1.3 ประเมินผลและนำผลไปพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุดดังต่อไปนี้
- ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 8 ก.ค. 2563)
- ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 11 ส.ค. 2563)
- ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 3/2563 (วันที่ 6 ต.ค. 2563)

แผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานห้องสมุด


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep