กำหนดการ

วันที่ 16 ตุลาคม 2563

กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.15-15.45

การตกแต่งโคมล้านนา ป.3

 อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.3)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- ตารางคณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง 2563.docx
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.5 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงาน)

2) ลอยกระทงที่ท่าน้ำ

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.5 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 (วันที่ 18 ก.ย. 2563)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 (วันที่ 16 ต.ค. 2563)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 (วันที่ 26 ต.ค. 2563)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 (วันที่ 27 ต.ค. 2563)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 (วันที่ 28 ต.ค. 2563)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 (วันที่ 29 ต.ค. 2563)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 (วันที่ 30 ต.ค. 2563)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep