กำหนดการ

วันที่ 19 ตุลาคม 2563

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูในกลุ่มสาะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
17.00-18.00 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูในกลุ่มสาะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/2)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ

6.8.1 รับหนังสือเข้าจากฝ่ายวิชาการ

6.8.2 ประชุมวางแผนเพื่อคัดเลือกบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ

6.8.3 นำเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณา

6.8.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดอบรมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

6.8.5 ดูแล กำกับติดตามการขยายผลต่อบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

6.8.6 ประเมินผล และสรุปผลเพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูในกลุ่มสาะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วันที่ 19 ต.ค. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep