กำหนดการ

วันที่ 19 ตุลาคม 2563

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรวจเช็คข้อสอบครั้งที่ 2/63

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.30-15.45 หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรวจเช็คข้อสอบครั้งที่ 2/63  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 กำกับ ติดตามและควบคุมคุณภาพแบบทดสอบ

6.4.1 ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดการติดตามและควบคุมคุณภาพแบบทดสอบ

6.4.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ออกแบบแบบทดสอบ

6.4.3 ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพตามกำหนดการที่ฝ่ายวิชาการกำหนดไว้

6.4.4 นำแบบทดสอบที่มีคุณภาพส่งงานวัดและประเมินผลเพื่อดำเนินการ  จัดสอบต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 กำกับ ติดตามและควบคุมคุณภาพแบบทดสอบ
- หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรวจเช็คข้อสอบครั้งที่ 2/63 (วันที่ 19 ต.ค. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep