กำหนดการ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน

สถานที่ อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.15-09.20 ชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน  อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า

6.5.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.5.2 ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนคาทอลิกได้รับทราบลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.5.3 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและวันพุธรับเถ้า

6.5.4 ประเมินและสรุปผลดำเนินงาน

6.5.5 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า
- พิธีบูชาขอบพระคุณมิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 7 ส.ค. 2563)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 7 ส.ค. 2563)
- สักการะพระแม่มารีย์วันแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 14 ส.ค. 2563)
- เชิญผอ.ร่วมสักการะพระแม่มารีวันแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 14 ส.ค. 2563)
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนตุลาคม (วันที่ 2 ต.ค. 2563)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนตุลาคม (วันที่ 2 ต.ค. 2563)
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน (วันที่ 6 พ.ย. 2563)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน (วันที่ 6 พ.ย. 2563)
- วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร (วันที่ 3 ธ.ค. 2563)
- เชิญผอ.ร่วมวจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร (วันที่ 3 ธ.ค. 2563)
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 4 ธ.ค. 2563)
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 5 ก.พ. 2564)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ (วันที่ 5 ก.พ. 2564)
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 5 มี.ค. 2564)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมีนาคม (วันที่ 5 มี.ค. 2564)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep