กำหนดการ

วันที่ 27 ตุลาคม 2563

แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6)

สถานที่ สนามกีฬา(สนามบาสเกตบอล )

เวลา รายการ
12.20 - 13.15 การแข่งขันบาสเกตบอล ป.6

สถานที่:สนามกีฬา(สนามบาสเกตบอล )

ผู้รับผิดชอบ: ม.นนทวัฒน์ ชิณาวงค์

หมายเหตุ: -

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)

6.2.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี

6.2.3 นำเสนอเพื่ออนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี

6.2.4 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีเพื่อมอบหมายงานและติดตามการปฏิบัติงาน

6.2.5 จัดเตรียมการแข่งขันและติดตามการปฏิบัติงาน

6.2.6 จัดการแข่งขันกีฬาสี

6.2.7 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.2.8 จัดเก็บเป็นข้อมูลเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
- 6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564) (วันที่ 1 มิ.ย. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 3 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 14 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 16 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 17 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 21 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 22 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 23 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 24 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.1 และ ป.4) (วันที่ 5 ต.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.2 และ ป.5) (วันที่ 6 ต.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.6) (วันที่ 7 ต.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.1 และ ป.4) (วันที่ 8 ต.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.2 และ ป.5) (วันที่ 9 ต.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.6) (วันที่ 12 ต.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.1 และ ป.4) (วันที่ 14 ต.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.2 และ ป.5) (วันที่ 15 ต.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.6) (วันที่ 16 ต.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.1 และ ป.4) (วันที่ 19 ต.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.2 และ ป.5) (วันที่ 20 ต.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.6) (วันที่ 21 ต.ค. 2563)
- กำหนดการ การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.2 และ ป.4) (วันที่ 22 ต.ค. 2563)
- แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.5) (วันที่ 26 ต.ค. 2563)
- แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6) (วันที่ 26 ต.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ชักเย่อ ป.3 (วันที่ 26 ต.ค. 2563)
- แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.5) (วันที่ 27 ต.ค. 2563)
- แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6) (วันที่ 27 ต.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ชักเย่อ ป.3 (วันที่ 27 ต.ค. 2563)
- แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.5) (วันที่ 28 ต.ค. 2563)
- แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6) (วันที่ 28 ต.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ชักเย่อ ป.3 (วันที่ 28 ต.ค. 2563)
- แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.5) (วันที่ 29 ต.ค. 2563)
- แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6) (วันที่ 29 ต.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ชักเย่อ ป.3 (วันที่ 29 ต.ค. 2563)
- แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.5) (วันที่ 2 พ.ย. 2563)
- แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6) (วันที่ 2 พ.ย. 2563)
- แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.5) (วันที่ 3 พ.ย. 2563)
- แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6) (วันที่ 3 พ.ย. 2563)
- แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.5) (วันที่ 4 พ.ย. 2563)
- แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6) (วันที่ 4 พ.ย. 2563)
- แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6) (วันที่ 5 พ.ย. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 วิ่งผลัดอ้อมหลัก ช/ญ ป.2 (วันที่ 23 พ.ย. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 วิ่งผลัดอ้อมหลัก ช/ญ ป.1 (วันที่ 24 พ.ย. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 วิ่งผลัดอ้อมหลัก ช/ญ ป.3 (วันที่ 25 พ.ย. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 วิ่งผลัดอ้อมหลัก ช/ญ ป.4 (วันที่ 26 พ.ย. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 วิ่งผลัดอ้อมหลัก ช/ญ ป.5 (วันที่ 27 พ.ย. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 วิ่งผลัดอ้อมหลัก ช/ญ ป.6 (วันที่ 30 พ.ย. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล (วันที่ 22 ก.พ. 2564)
- การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล (วันที่ 23 ก.พ. 2564)
- การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล (วันที่ 24 ก.พ. 2564)
- การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล (วันที่ 25 ก.พ. 2564)
- 6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564) (วันที่ 28 ก.พ. 2564)
- การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล (วันที่ 1 มี.ค. 2564)
- การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล (วันที่ 2 มี.ค. 2564)
- การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล (วันที่ 3 มี.ค. 2564)
- การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล (วันที่ 4 มี.ค. 2564)
- การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล (วันที่ 5 มี.ค. 2564)
- การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล (วันที่ 8 มี.ค. 2564)
- การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล (วันที่ 9 มี.ค. 2564)
- การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล (วันที่ 10 มี.ค. 2564)

แผนงาน : จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep