กำหนดการ

วันที่ 29 ตุลาคม 2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
10.30-12.00 การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น

6.6.1 วางแผนการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น

6.6.2 ดำเนินการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น

6.6.3 สรุปรายงานผลการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น

6.6.4 นำสรุปผลการกำกับติดตามในแต่ละระดับชั้นเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นและรายงานให้ผู้อำนวยการรับทราบ

6.6.5 นำผลสรุปของการกำกับติดตาม ของคณะกรรมการบริหารระดับชั้นไปใช้ในการวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น
- การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น (วันที่ 15 มิ.ย. 2563)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่1/2563 (วันที่ 15 ก.ค. 2563)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่2/2563 (วันที่ 22 ก.ค. 2563)
- เชิญผ.อ.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่2/2563 (วันที่ 22 ก.ค. 2563)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น (วันที่ 20 ส.ค. 2563)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่3/2563 (วันที่ 27 ส.ค. 2563)
- เชิญผ.อ.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่3/2563 (วันที่ 27 ส.ค. 2563)
- เชิญผ.อ.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่4/2563 (วันที่ 17 ก.ย. 2563)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่4/2563 (วันที่ 17 ก.ย. 2563)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่5/2563 (วันที่ 24 ก.ย. 2563)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น (วันที่ 8 ต.ค. 2563)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น (วันที่ 29 ต.ค. 2563)

แผนงาน : ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.6 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.6


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep