กำหนดการ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ มอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียน

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา รายการ
08.00 - 08.30

ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ มอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ป. 1 - ป.3

สถานที่:สนามกีฬา(สนามฟุตซอล)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุรีย์พร ผโลศิลป์

หมายเหตุ:

08.35 - 09.00 ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ มอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.6

สถานที่:ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุรีย์พร ผโลศิลป์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ

2) ค่าของรางวัลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2020 (วันที่ 28 ก.ย. 2563)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2020 รอบคัดเลือก (วันที่ 28 ก.ย. 2563)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2020 (วันที่ 29 ก.ย. 2563)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2020 รอบคัดเลือก (วันที่ 29 ก.ย. 2563)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2020 (วันที่ 30 ก.ย. 2563)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2020 รอบคัดเลือก (วันที่ 30 ก.ย. 2563)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2020 (วันที่ 1 ต.ค. 2563)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2020 รอบคัดเลือก (วันที่ 1 ต.ค. 2563)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2020 (วันที่ 2 ต.ค. 2563)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2020 รอบคัดเลือก (วันที่ 2 ต.ค. 2563)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2020 รอบคัดเลือก (วันที่ 3 ต.ค. 2563)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2020 รอบคัดเลือก (วันที่ 4 ต.ค. 2563)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2020 (วันที่ 5 ต.ค. 2563)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2020 รอบคัดเลือก (วันที่ 5 ต.ค. 2563)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2020 (วันที่ 6 ต.ค. 2563)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2020 รอบคัดเลือก (วันที่ 6 ต.ค. 2563)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2020 (วันที่ 7 ต.ค. 2563)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2020 รอบคัดเลือก (วันที่ 7 ต.ค. 2563)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2020 (วันที่ 8 ต.ค. 2563)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2020 รอบคัดเลือก (วันที่ 8 ต.ค. 2563)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2020 (วันที่ 9 ต.ค. 2563)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2020 รอบคัดเลือก (วันที่ 9 ต.ค. 2563)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2020 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.3 และ ป.6 (วันที่ 26 ต.ค. 2563)
- กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 26 ต.ค. 2563)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2020 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.2 และ ป.5 (วันที่ 27 ต.ค. 2563)
- กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 27 ต.ค. 2563)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2020 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.1 และ ป.4 (วันที่ 28 ต.ค. 2563)
- กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 28 ต.ค. 2563)
- กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 29 ต.ค. 2563)
- กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 2 พ.ย. 2563)
- ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ มอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียน (วันที่ 13 พ.ย. 2563)
- รองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนช่วยงานห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563 และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา 2563 (วันที่ 15 มี.ค. 2564)
- มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีสถิติการยืมหนังสือสูงสุด ตลอดปีการศึกษา 2563 และ"ยอดนักอ่าน" กิจกรรม My Book Review ปี 8 (วันที่ 23 มี.ค. 2564)

แผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานห้องสมุด


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

 
  
Keep