กำหนดการ

วันที่ 18 มีนาคม 2564

จัดสอบ RT ระดับชั้น ป.1

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน จัดสอบ RT ระดับชั้น ป.1  MCP
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 480 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 การทดสอบระดับชาติ

6.5.1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการทดสอบระดับ FSGST, O-NET และ NT

6.5.2 ประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนรองรับการทดสอบระดับชาติ

6.5.3 ประสานครูผู้สอน เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนโดยฝึกทำข้อสอบตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

6.5.4 ทดสอบเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนโดยวัดความรู้จากข้อสอบตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     - ค่ากระดาษและอุปกรณ์สำนักงาน

6.5.5 จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ

     - ค่าจัดอาหารว่าง (O-NET และ NT)

6.5.6 สรุปผลการทดสอบระดับชาติ

6.5.7 รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติเพื่อวางแผนการในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 การทดสอบระดับชาติ
- ประชุมการจัดสอบ O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 11 มี.ค. 2564)
- จัดสอบ O-Net ระดับชั้น ป.6 (วันที่ 13 มี.ค. 2564)
- จัดสอบ RT ระดับชั้น ป.1 (วันที่ 18 มี.ค. 2564)
- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 22 มี.ค. 2564)
- ประชุมการจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 23 มี.ค. 2564)
- จัดสอบ NT ระดับชั้น ป.3 (วันที่ 24 มี.ค. 2564)
- ตัวแทนคณะกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 25 มี.ค. 2564)
- ตัวแทนคณะกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 26 มี.ค. 2564)

แผนงาน : รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทะเบียนและวัดผล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep