กำหนดการ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 2

สถานที่ อาคารกิจกรรม(ห้องพยาบาล)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 2  อาคารกิจกรรม(ห้องพยาบาล)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2 (23 -27 พฤศจิกายน 2563)

- ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม   

- กำหนดปฏิทิน    

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง     

- ดำเนินการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงให้แก่นักเรียนทุกคน      

- ประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ 

- สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคน      

- รายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ   

- ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3)             

- ประเมินสรุปและนำผลประเมินไปวางแผนการพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2 (23 -27 พฤศจิกายน 2563)
- ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 2 (วันที่ 23 พ.ย. 2563)
- ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 2 (วันที่ 24 พ.ย. 2563)
- ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 2 (วันที่ 25 พ.ย. 2563)
- ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 2 (วันที่ 26 พ.ย. 2563)
- ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 2 (วันที่ 27 พ.ย. 2563)

แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep