กำหนดการ

วันที่ 22 มกราคม 2564

รองผู้อำนวยการและคณะกรรมการฝ่ายวิชาการมอบกระเช้าปีใหม่ให้กับคณบดี และทีมคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

สถานที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-- รองผู้อำนวยการและคณะกรรมการฝ่ายวิชาการมอบกระเช้าปีใหม่ให้กับคณบดี และทีมคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA

6.1.1 วางแผนจัดระบบโครงสร้างและการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ

6.1.2 จัดทำโครงสร้างการบริหารงาน และคู่มือการปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ 

6.1.3 กำหนด JD/JS หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรตามโครงสร้าง การบริหารงาน 

6.1.4 คัดสรรบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ 

6.1.5 ประชุม นโยบาย เป้าหมายการดำเนินงาน และแนวทางในการปฏิบัติงานในฝ่าย  

6.1.6 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณของฝ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์แผนงาน           

6.1.7 จัดทำแผนงาน/โครงการในกิจกรรมเพื่อพัฒนางานของหน่วยงานในสังกัดตามเป้าหมายฝ่ายให้ครบวงจร PDCA             

6.1.8 ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ และตามระบบประกันคุณภาพภายใน          

6.1.9 นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี      

6.1.10 รายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ             

6.1.11 ประเมินการดำเนินการจัดระบบโครงสร้างและการบริหารงานฝ่ายวิชาการ

6.1.12 นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนางาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นสนามจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 ของสำนักงาน ก.พ. (วันที่ 27 ก.ย. 2563)
- ครูวิรัชดา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) (วันที่ 30 ก.ย. 2563)
- รองผู้อำนวยการและคณะกรรมการฝ่ายวิชาการมอบกระเช้าปีใหม่ให้กับคณบดี และทีมคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 22 ม.ค. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep