กำหนดการ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2563

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-09.00 พิธีเปิด และถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6  ใต้ถุนตึกมงฟอร์ต
09.00-10.30 กิจกรรมตามฐานลูกเสือ รอบบริเวณโรงเรียน  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
13.00-15.00 กิจกรรมตามฐานลูกเสือ รอบบริเวณโรงเรียน  รอบบริเวณโรงเรียน
15.00-15.30 พิธีปิด  ใต้ถุนตึกมงฟอร์ต
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1

6.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2562

6.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.2.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.2.4 ประสานงานการจัดกิจกรรม

6.2.5 ดำเนินการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2563

6.2.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.2.7 สรุปผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1
- ประชุมครูระดับชั้น ป.1-ป.2 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารีสำรอง (วันที่ 22 ก.พ. 2564)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 24 ก.พ. 2564)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep