กำหนดการ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก

สถานที่ อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-15.00 อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก  อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก

6.6.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.6.3 ประสานประธานในพิธี ทำจดหมาย ลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.6.4 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก

6.6.5 ประเมินและสรุปผลดำเนินงาน

6.6.6 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
- อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (วันที่ 6 ก.พ. 2564)
- เชิญผอ.ให้โอวาทนักเรียนคาทอลิก (วันที่ 6 ก.พ. 2564)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep