กำหนดการ

วันที่ 29 มกราคม 2564

แจกเอกสารความรู้เรื่อง 7 โรคที่มากับฤดูหนาว ในระบบ Swis Admin

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-10.00

แจกเอกสารความรู้เรื่อง 7 โรคที่มากับฤดูหนาว ในระบบ Swis Admin

 อาคารกิจกรรม(ห้องพยาบาล)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค

6.2.1 ติดตามข่าวสาร/วิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโรค

6.2.2 วางแผนการเฝ้าระวังโรคระบาด

6.2.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.2.4 รายงานสถานการณ์ให้แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง        

6.2.5 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

6.2.6 จัดทำแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

6.2.7 จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ  6.2.8 ลงสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพในเว็บไซต์โรงเรียน    

6.2.9 ลงสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพในวารสารโรงเรียน       

6.2.10 เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ             

6.2.11 ลงบันทึกในสมุดบันทึกการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 

6.2.12 รายงานผลให้แก่ผู้บังคับ บัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

6.2.13 สรุปประเมินผลและนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค
- จัดบอร์ดความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก (dengue hemorrhagic fever) (วันที่ 14 ส.ค. 2563)
- แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องไวรัสโคโรน่า-19 ในระบบSWIS Admin (วันที่ 24 ส.ค. 2563)
- จัดบอร์ดความรู้เรื่องไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus) (วันที่ 30 ต.ค. 2563)
- แจกเอกสารความรู้เรื่อง 7 โรคที่มากับฤดูหนาว ในระบบ Swis Admin (วันที่ 29 ม.ค. 2564)
- แพทย์หญิงสิริรัตน์ วรปาณิ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ให้ความรู้เรื่อง เด็กๆปลอดภัย เมื่อรู้จักและเข้าใจโรคโควิค-19 โดยวิธีบันทึกวีดีโอ (วันที่ 1 ก.พ. 2564)
- จัดบอร์ดความรู้เรื่องเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วันที่ 5 ก.พ. 2564)
- จัดบอร์ดความรู้เรื่อง PM2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (วันที่ 18 มี.ค. 2564)

แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep