กำหนดการ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

แจกเอกสารความรู้ สำหรับนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน เรื่อง อันตรายมากกว่าที่คุณคิด...ถ้าปล่อยให้ลูกอ้วน ในระบบ Swis Admin

สถานที่ อาคารกิจกรรม(ห้องพยาบาล)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-10.00

แจกเอกสารความรู้ สำหรับนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน เรื่อง อันตรายมากกว่าที่คุณคิด...ถ้าปล่อยให้ลูกอ้วน ในระบบ Swis Admin

 อาคารกิจกรรม(ห้องพยาบาล)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (ครั้งที่ 2)

- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน        

- กำหนดปฏิทินกิจกรรม      

- จัดทำเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน 

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      

- แจกเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน 

- สรุปผลและนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (ครั้งที่ 2)
- แจกเอกสารความรู้ สำหรับนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน เรื่อง อันตรายมากกว่าที่คุณคิด...ถ้าปล่อยให้ลูกอ้วน ในระบบ Swis Admin (วันที่ 11 ก.พ. 2564)

แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep