กำหนดการ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ (คณิตศาสตร์นานาชาติ TIMO, คณิตศาสตร์นานาชาติ 2020AMC, สอบวัดความรู้ Onilne บ.เสริมปัญญา)

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-08.30

ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ (คณิตศาสตร์นานาชาติ TIMO, คณิตศาสตร์นานาชาติ 2020AMC, สอบวัดความรู้ Onilne บ.เสริมปัญญา)

 ศาลามารีย์
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 8 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ

6.4.1 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.4.2 กำหนดปฏิทินการดำเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียน

6.4.3 กำหนดกรอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

6.4.4 กำหนดเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

6.4.5 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

6.4.6 ตรวจสอบข้อมูลและนำเสนอผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

6.4.7 ติดตามการปฏิบัติงาน และส่งมอบข้อมูลให้กับเลขาคณะกรรมการสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อจัดเก็บต่อไป

6.4.8 ประเมินและนำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีถัดไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ (คณิตศาสตร์นานาชาติ HKIMO และสอบ TOPTEST) (วันที่ 12 ต.ค. 2563)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ (ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และประกวดวาดภาพ) (วันที่ 26 ต.ค. 2563)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ (วาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น) (วันที่ 5 พ.ย. 2563)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ (การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ SEAMO) (วันที่ 5 พ.ย. 2563)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ (สอบ TOPTEST และสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ) (วันที่ 8 ธ.ค. 2563)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ (คณิตศาสตร์นานาชาติ HKIMO ภาษาอังกฤษออนไลน์) (วันที่ 22 ธ.ค. 2563)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ (คณิตศาสตร์นานาชาติ TIMO, คณิตศาสตร์นานาชาติ 2020AMC, สอบวัดความรู้ Onilne บ.เสริมปัญญา) (วันที่ 8 ก.พ. 2564)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ (คณิตศาสตร์นานาชาติ (ออนไลน์) Kangaroo Math) (วันที่ 3 มี.ค. 2564)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ (การแข่งขันคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) (วันที่ 10 มี.ค. 2564)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ (นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 200 คะแนน จากการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT ระดับ 1) (วันที่ 11 มี.ค. 2564)

แผนงาน : ดำเนินงานธุรการให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
  
Keep