กำหนดการ

วันที่ 5 มีนาคม 2564

นิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2/2563

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน นิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2/2563  อาคารอัสสัมชัญ
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 การนิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในฝ่ายกิจการนักเรียน

6.2.1 วางแผนร่วมกับคณะกรรมการของแต่ละงานที่สังกัดฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในงาน และสอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน  

6.2.2 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยงานในฝ่ายกิจการนักเรียน

6.2.3 ปฏิบัติงานตามปฏิทิน/ให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินงาน

6.2.4 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) เพื่อให้การดำเนินงานในฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6.2.5 ประเมินผลการดำเนินงาน

6.2.6 นำผลการประเมินไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 การนิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในฝ่ายกิจการนักเรียน
- นิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 2 พ.ย. 2563)
- นิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 6 พ.ย. 2563)
- นิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 22 ก.พ. 2564)
- นิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 5 มี.ค. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep