กำหนดการ

วันที่ 8 มิถุนายน 2564

ครูส่งตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด ตลอดปีการศึกษา 2564 (ระบุตัวชี้วัดในตารางครบทั้ง 4 ครั้ง)

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ครูส่งตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด ตลอดปีการศึกษา 2564 (ระบุตัวชี้วัดในตารางครบทั้ง 4 ครั้ง)  MCP
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 149 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 การพัฒนาเครื่องมือวัดผล

6.1.1 ศึกษา วิเคราะห์การสร้างและแนวทางพัฒนาเครื่องมือวัดผลฯ ของครูผู้สอน        

6.1.2 ประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ

6.1.3 ตรวจเช็คการสร้างเครื่องมือวัดผลฯ ของครูผู้สอน

6.1.4 ให้คำแนะนำการปรับปรุง/พัฒนาเครื่องมือวัดผลของครูตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระฯ             

     - ค่าตอบแทนกรรมการสร้าง/แปลงข้อสอบ/ข้อสอบกลางมูลนิธิฯ

6.1.5 ประเมินและสรุปผลการสร้างเครื่องมือวัดผลฯ ของครูผู้สอน

6.1.6 รายงานผลการสร้าง และนำผลมาพัฒนาเครื่องมือวัดผลต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 การพัฒนาเครื่องมือวัดผล
- ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์ข้อสอบจากคลัง และข้อสอบคลัง ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 1 มิ.ย. 2564)
- ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์หน่วย ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 1 มิ.ย. 2564)
- ครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ, ข้อสอบและข้อสอบซ่อม ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 1 มิ.ย. 2564)
- ครูส่งตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด ตลอดปีการศึกษา 2564 (ระบุตัวชี้วัดในตารางครบทั้ง 4 ครั้ง) (วันที่ 8 มิ.ย. 2564)
- ครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ, ข้อสอบและข้อสอบซ่อม ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 15 มิ.ย. 2564)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 2 ส.ค. 2564)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 3 ส.ค. 2564)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 4 ส.ค. 2564)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 5 ส.ค. 2564)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 6 ส.ค. 2564)
- ครูส่งคะแนนทั้งหมดของครั้งที่ 1/2564 ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (วันที่ 20 ส.ค. 2564)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 23 ส.ค. 2564)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 24 ส.ค. 2564)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 25 ส.ค. 2564)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 26 ส.ค. 2564)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 27 ส.ค. 2564)
- ครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ, ข้อสอบและข้อสอบซ่อม ครั้งที่ 3/2564 (วันที่ 2 พ.ย. 2564)
- ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์ข้อสอบจากคลัง และข้อสอบคลัง ครั้งที่ 3/2564 (วันที่ 3 พ.ย. 2564)
- ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์หน่วย ครั้งที่ 3/2564 (วันที่ 3 พ.ย. 2564)
- ครูส่งคะแนนทั้งหมดของครั้งที่ 2/2564 ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (วันที่ 12 พ.ย. 2564)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 15 พ.ย. 2564)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 16 พ.ย. 2564)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 17 พ.ย. 2564)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 18 พ.ย. 2564)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 19 พ.ย. 2564)
- ครูส่งคะแนนทั้งหมดของครั้งที่ 3/2564 ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (วันที่ 7 ม.ค. 2565)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2564 (วันที่ 10 ม.ค. 2565)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2564 (วันที่ 11 ม.ค. 2565)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2564 (วันที่ 12 ม.ค. 2565)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2564 (วันที่ 13 ม.ค. 2565)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2564 (วันที่ 14 ม.ค. 2565)
- ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์ข้อสอบจากคลัง และข้อสอบคลัง ครั้งที่ 4/2564 (วันที่ 24 ม.ค. 2565)
- ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์หน่วย ครั้งที่ 4/2564 (วันที่ 24 ม.ค. 2565)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2564 (วันที่ 21 ก.พ. 2565)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2564 (วันที่ 22 ก.พ. 2565)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2564 (วันที่ 23 ก.พ. 2565)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2564 (วันที่ 24 ก.พ. 2565)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2564 (วันที่ 25 ก.พ. 2565)
- ครูส่งคะแนนและหลักฐานการสอบซ่อมทั้งหมดของครั้งที่ 4/2564 ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (วันที่ 11 มี.ค. 2565)

แผนงาน : รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทะเบียนและวัดผล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep