กำหนดการ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

นิเทศการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องพักครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และห้องพักครูภาษาต่างประเทศ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน นิเทศการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูระดับชั้น ป.1-6 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องพักครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และห้องพักครูภาษาต่างประเทศ)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้

4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้

4.1.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ

4.1.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน

4.1.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ

4.1.4 กำกับ ติดตามและควบคุมคุณภาพแบบทดสอบ

4.1.5 ประสานงาน กำกับ ติดตามและดูแลการเรียนการสอนรวมของนักเรียนทั้งระดับชั้น

4.1.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

4.1.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้

4.1.8 ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระ  การเรียนรู้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ

4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด

4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
- กิจกรรมบูรณาการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 The Wonders of Bananas (วันที่ 1 ต.ค. 2563)
- กิจกรรม STEM ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 “เรื่อง Amazing Protection Shield” (วันที่ 15 ต.ค. 2563)
- นิเทศการสอนครุผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1/63 (วันที่ 20 ต.ค. 2563)
- นิเทศการสอนครุผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1/63 (วันที่ 21 ต.ค. 2563)
- ตรวจคุณภาพข้อสอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (วันที่ 22 ต.ค. 2563)
- กิจกรรม 8กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ป.1-3) (วันที่ 26 ต.ค. 2563)
- กิจกรรม 8 กลุ่มสาระกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ป.4-6) (วันที่ 29 ต.ค. 2563)
- ส่งงานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 3 พ.ย. 2563)
- นิเทศการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 24 ก.พ. 2564)
- กิจกรรม STEM ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เรื่อง“เรือบรรทุกเสบียงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย “Mcp Power Boats”” (วันที่ 25 ก.พ. 2564)
- กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 “Rice is Life” (วันที่ 11 มี.ค. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep