กำหนดการ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
12.30-13.15 ประชุมคณะกรรมการกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563.docx
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 กรีฑาสี (วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 )

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกรีฑาสี

6.1.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.1.3 นำเสนอเพื่ออนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี

6.1.4 ประชุมคณะกรรมการจะดการแข่งขันกรีฑาสีเพื่อมอบหมายงานและติดตามการปฏิบัติงาน

6.1.5 หารือเรื่องแบบเสื้อกรีฑาสีประสานงานจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาร้านจัดทำเสื้อและวัดขนาดเสื้อนักเรียน

6.1.6 ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันของนักกรีฑา

6.1.7 จัดเตรียมการแข่งขันและติดตามการปฏิบัติงาน

6.1.8 จัดการแข่งขันกรีฑาสี

6.1.9 เก็บสถานที่

6.1.10 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.1.11 จัดเก็บเป็นข้อมูลเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 กรีฑาสี (วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 )
- 6.1 กรีฑาสี (วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 ) (วันที่ 1 ส.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 25 ก.พ. 2564)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 1 มี.ค. 2564)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 3 มี.ค. 2564)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 8 มี.ค. 2564)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ระยะ 200 เมตร ป.1 ป.2 (วันที่ 15 มี.ค. 2564)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ระยะ 100 เมตร ป.5 ป.6 (วันที่ 15 มี.ค. 2564)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 15 มี.ค. 2564)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 15 มี.ค. 2564)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 16 มี.ค. 2564)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 16 มี.ค. 2564)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 16 มี.ค. 2564)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 16 มี.ค. 2564)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 17 มี.ค. 2564)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 17 มี.ค. 2564)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 17 มี.ค. 2564)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 17 มี.ค. 2564)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 18 มี.ค. 2564)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 19 มี.ค. 2564)
- มอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาสีและกรีฑาสี ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 24 มี.ค. 2564)
- 6.1 กรีฑาสี (วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 ) (วันที่ 25 มี.ค. 2564)
- มอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาสีและกรีฑาสี ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.3 (วันที่ 25 มี.ค. 2564)

แผนงาน : จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep