กำหนดการ

วันที่ 25 มีนาคม 2564

พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.20-09.45 พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.20 พิธีบูชาขอบพระคุณปิด ปีการศึกษา 2563

6.20.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.20.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.20.3 ประสานประธานในพิธีทำจดหมายลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.20.4 ซ้อมใหญ่พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563

6.20.5 พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563

6.20.6 ประเมินและสรุปผลดำเนินงาน

6.20.7 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.20 พิธีบูชาขอบพระคุณปิด ปีการศึกษา 2563
- พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563 (วันที่ 25 มี.ค. 2564)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep