กำหนดการ

วันที่ 3 เมษายน 2564

กิจกรรม Recital 2020

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-09.00 นักแสดงลงทะเบียน รายงานตัว/เรียนเชิญผู้ปกครองเข้าห้องประชุม  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
09.01-09.10 ต้อนรับประธานในพิธี  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
09.11-10.30 เริ่มการแสดง กิจกรรม Recital 2020  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
10.31-11.00 ประธานกล่าวแสดงความยินดี  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
11.00-11.30 เสร็จกิจกรรม  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 11 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- กิจกรรม Recital 2020 (วันที่ 3 เม.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระศิลปะ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep