กำหนดการ

วันที่ 17 มีนาคม 2564

เชิญผอ.ให้ปัจฉิมโอวาท

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-09.30 เชิญผอ.ให้ปัจฉิมโอวาท  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.18 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6

6.18.1 ศึกษาการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ประจำปีการศึกษา 2562

6.18.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.18.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.18.4 ปรึกษาการจัดกิจกรรมกับผู้อำนวยการ

6.18.5 ประสานงานเรื่องการเชิญพระสงฆ์มาร่วมเป็นวิทยากร ทำจดหมายเชิญต่าง ๆ การจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ ลงปฏิทินกิจกรรมและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

6.18.6 เบิกงบประมาณ

6.18.7 ดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6

6.18.8 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.18.9 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.18 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 (วันที่ 17 มี.ค. 2564)
- เชิญผอ.ให้ปัจฉิมโอวาท (วันที่ 17 มี.ค. 2564)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep