กำหนดการ

วันที่ 16 มีนาคม 2564

กิจกรรม STEM ระดับชั้น ป.6 MCP Smart Burglar Alarm

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

เวลา กิจกรรม สถานที่
14.00-15.45 กิจกรรม STEM ระดับชั้น ป.6 MCP Smart Burglar Alarm  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 ประสานงาน กำกับ ติดตามและดูแลการเรียนการสอนรวมของนักเรียนทั้งระดับชั้น

6.5.1 ประชุมชี้แจงครูกลุ่มสาระเกี่ยวกับการเรียนการสอนรวมของนักเรียนทั้งระดับชั้น

6.5.2 ประสานงานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

 - วิธีการสอนและขั้นตอนการสอน

 - สื่อการเรียนการสอน

6.5.3 กำกับติดตาม/เสนอแนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

6.5.4 นำผลสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมเพื่อนำไปพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 ประสานงาน กำกับ ติดตามและดูแลการเรียนการสอนรวมของนักเรียนทั้งระดับชั้น
- กิจกรรม STEM ระดับชั้น ป.6 MCP Smart Burglar Alarm (วันที่ 16 มี.ค. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep