กำหนดการ

วันที่ 9 เมษายน 2564

ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 4

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
14.00-15.00 ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 4  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 74 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 วางแผน มอบหมายงาน กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน

6.6.1 วางแผนร่วมกับรองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในงาน

6.6.2 ติดตามการปฏิบัติงานของ นักการ พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน. ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบทุกวัน

6.6.3 ติดตามการปฏิบัติงานของ นักการ พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน. ตามคำร้องขอจากหน่วยงานภายในและภายนอกตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด

6.6.4 มอบหมายงาน ให้คำปรึกษา เสนอแนะติชมในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

6.6.5 ให้คำปรึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง ประสิทธิภาพการทำงานของนักการ พนักงานทำความสะอาดและเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน

6.6.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ พนักงานทำความสะอาด และ เจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน เดือนละ 1 ครั้ง

6.6.7 ประเมินการดำเนินงานและนำผลมาวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 วางแผน มอบหมายงาน กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน
- ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 5 พ.ค. 2563)
- ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 มิ.ย. 2563)
- ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 3 (วันที่ 14 ส.ค. 2563)
- ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 เม.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep