กำหนดการ

วันที่ 8 เมษายน 2564

จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง

สถานที่ อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

เวลา กิจกรรม สถานที่

จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสองให้แก่คุณครุและบุคลากรที่ลงชื่อจองกับทางโรงเรียน

 
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา ทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ประเภท ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค

6.1.1 วางแผนกระบวนการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ประเภท 

6.1.2 ทบทวนคู่มืองานทะเบียนทรัพย์สินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

6.1.3 ดำเนินการตามกระบวนการควบคุมตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ประเภท             

6.1.3.1 จัดทำบัญชีและทะเบียนทรัพย์สิน (การเคลื่อนย้าย)   

6.1.3.2 กำหนดหมายรหัสโดยบันทึกข้อมูล (ทรัพย์สิน+รับบริจาค) ลงโปรแกรม Mas school 

6.1.4 ประเมิน สรุปผล และนำผลประเมินไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา ทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ประเภท ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 29 มี.ค. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 30 มี.ค. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 31 มี.ค. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 1 เม.ย. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 2 เม.ย. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 3 เม.ย. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 4 เม.ย. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 5 เม.ย. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 6 เม.ย. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 7 เม.ย. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 8 เม.ย. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 9 เม.ย. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 10 เม.ย. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 11 เม.ย. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 12 เม.ย. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 13 เม.ย. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 14 เม.ย. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 15 เม.ย. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 16 เม.ย. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 17 เม.ย. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 18 เม.ย. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 19 เม.ย. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 20 เม.ย. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 21 เม.ย. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 22 เม.ย. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 23 เม.ย. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 24 เม.ย. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 25 เม.ย. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 26 เม.ย. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 27 เม.ย. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 28 เม.ย. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 29 เม.ย. 2564)
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการระบบบัญชีทรัพย์สินของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทรัพย์สินโรงเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep